Наукова тема «Художня індивідуальністьТ.Шевченка
і світовий літературний контекст»
The scientific theme “Taras Shevchenko’s artistic individuality
and the world literature process”
Співробітники теми
Сліпушко Оксана Миколаївна
Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри історії української літератури і шевченкознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Сліпушко Оксана закінчила філологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка й аспірантуру при ньому. Викладає в університеті з 2000 р. Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри історії української літератури і шевченкознавства Київського націоналнього університету імені Тараса Шевченка. Коло наукових інтересів охоплює питання давньої української літератури Х-ХVІІІ ст., класичної літератури ХІХ ст., шевченкознавства, фольклористики, компаративістики, лексикографії. Автор низки наукових праць, зокрема «Новий тлумачний словник української мови» (у 4 т.), (1998, 1999, 2000, 2001) ( у співавторстві) (гриф МОН), «Давньоукраїнський бестіарій (звірослов). Монографія» (2001), «Тисяча років української суспільно-політичної думки. У дев'яти томах. Т.1. (Х-ХV ст.), т. 5 (ХІХ ст.) (передмова, упорядкування, примітки) (2001), «Софія Київська. Українська література Середньовіччя: доба Київської Русі (Х-ХІІІ ст.). Монографія» (2002), «Золоте слово. Хрестоматія літератури України-Русі епохи Середньовіччя ІХ-ХV ст. У  2 книгах (2002) (у співавторстві) (гриф МОН), «Таємниці володарів Русі. Від Олега до Володимира Мономаха» (2003), «Україна. Енциклопедичний словник" (2008), "Еволюція та функціонування літературних образів у книжності Києворуської державии (ХІ - перша половина ХІІІ ст.). Монографія» (2009), «Україна. Антологія пам'яток державотворення Х-ХХ ст. : у 10 т. - Т. 1 : Києво-руська держава: суспільно-політична і художня спадщина доби Середньовіччя (Х-ХХ ст.) (упорядкування, передмова і примітки) (2009), «Образ автора у літературі Києво-руської держави (ХІ - перша половина ХІІІ століть)». Навчальний посібник. - К. : ВПЦ «Кивїський університет» (2011) (Гриф МОН України), «Література Київської Русі. Навчальний посібник» (2014).

Лауреат Шевченківської Премії КНУТШ (2006), Лауреат Премії Президента України для молодих учених (2007), Почесна грамота Київської міської державної адміністрації та іменний годинник (2011).


Slipushko Oksana Mykolayivna
Doctor of Phylological sciences, Full Professor in the Department of the Ukrainian Literature History and Shevchenko Studies, Head of Department of Ukraine Literature History and Shevchenko Studies of Institute of Philology


Slipushko Oksana Mykolayivna finished Faculty of Philology and postgraduate study of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Since 1998 became a PhD. The topic of the dissertation "Old Ukrainian bestiary: genesis and system". Since 2001 - the assistant of the Department of the Ukrainian Literature History and Shevchenko Studies, since 2006 - the docent(lecturer) of this Department. In 2010 she received her doctorate in Literature with research "Evolition and functioning of literary images in paradigm of written monuments in Early and High Middle Ages (XI - first part of XIII century)". In scientific researches she prefer quetions of Old Ukrainian Literature of X-XVII centuries, questions of classical literature of XIX century, Shevchenko Studies, Folklor Studies, Comparative Studies and lexicography. Oksana Slipushko is the author of scientific works: "New explaining dictionary of Ukrainian language" (4 tomes), (1998, 1999, 2000, 2001) (in co-authorship) (seal of MES), "Old Ukrainian bestiary (zviroslov)". Monography" (2001), "Thousand years of Ukrainian socio-political opinion". In nine tomes. T.1 (X-XV century), t.5 (XIX century) (introduction, collating, annotations) (2001), "Sofia Kyivska. Ukrainian literature of Middle Ages: The age of Kyiv Rus (X-XIII centuries). Monography" (2002), "Golden word. Reading book of Ukraine-Rus literature of Middle Age IX-XV centuries". In two books (2002) (in co-authorship) (seal of MES), "Secrets of Rus owners. From Oleh to Volodymyr Monomah" (2003), "Ukraine. Encyclopedic dictionary" (2008), "Evolition and functioning of literary images in Kyiv Rus books (XI - first part of XIII century)" (2009). "Ukraine. Anthology of monuments of national creation X-XX centuries: ten tomes. - First tome: Kyiv Rus state: socio-political and  artistic legacy of Middle Ages (X-XX centuries) (introduction, collating, annotations)" (2009), "Image of the author in literature of Kyiv Rus state (XI - first part of XIII centuries)". - Kyiv "Kyiv university" addition (2011) (seal of MES).

Oksana Slipushko is The Laureate of Prize of KNUTS (2006), The Laureate of Prize of President of Ukraine for young scientists (2007), also she has The Honorary diploma of Kyiv City State administration and nominative watch (2011).
Шаповалова Анна Олександрівна
Кандидат філологічних наук, асистент кафедри історії української літератури і шевченкознавства


У 2006 році закінчила Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2006 по 2009 навчалася в аспірантурі Інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка Національної академії наук України. У 2010 році захистила кандидатську дисертацію «Феномен свободи у творчості Тараса Шевченка». З 2011 року - асистент кафедри історії української літератури і шевченкознавства Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Автор ряду статей із шевченкознавства та історії української літератури ХІХ століття:
1) Концепція історичних відрухів: Максимович, Шевченко (гайдамацтво) // Літературознавчі студії: зб. наук. праць. - К., 2004. - Вип. 11. - С. 422-426. 2) Ідея свободи у творчості Тараса Шевченка в контексті романтичного світогляду // Шевченкознавчі студії: зб. наук. праць. - К., 2009. - Вип. 11. - С.101-109. 3) Концепт свободи як волі у поетичній творчості Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії. Збірник наукових праць. - К., 2012. - Вип. 15. - С.44 - 58. 4) Творчість Тараса Шевченка та філософія Григорія Сковороди: два виміри свободи // Шевченкознавчі студії. Збірник наукових праць. - К., 2013. - Вип. 16. - С.203 - 217. 5) Художня парадигма внутрішньої свободи у поетичних творах Тараса Шевченка // «Орю свій переліг… та сію слово»: шевченкознавча монографія / Л.М.Задорожна, Ю.Б.Дядищева-Росовецька, С.В.Задорожна [та ін.]. - К.: Логос, 2012. - 514 с. - С. 319 - 365.Shapovalova Anna Olexandrivna PhD in Literature,
the assistant of the Department of the Ukrainian Literature History and Shevchenko’sstudies


In 2006 completed the full course of Institute of Philology of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Since 2006 till(until)2009 studied at postgraduate of Taras Shevchenko Institute of Literature of National Academy of Sciences of Ukraine. In 2010 defended her thesis "Phenomenon of freedom in the creative works of Taras Shevchenko".In 2011 started work as an assistant of the Department of the Ukrainian Literature History and Shevchenko’sstudies of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Anna Shapovalova is the author of some(series of)publications of Shevchenko's Studies and History of Ukrainian Literature: 1) "Conception of historic reflections: Maksymovych, Shevchenko (haydamatstvo)" (2004); 2) "Idea of Freedom in Taras Shevchenko's works in the context of romantic outlook" (2009); 3) "Concept of Freedom as a will in Taras Shevchenko's poetic works" (2012); 4) "Taras Shevchenko's works and HryhoriiSkovoroda's philosophy" (2013); 5) "Artistic paradigm of internal Freedom in Taras Shevchenko's poetic works" (2012).And she is co-author of the collective monograph"Oryusvijperelig… ta sijuslovo" (2012).


Гузій Ольга Володимирівна
Старший лаборант наукової теми «Художня індивідуальність Т.Шевченка і світовий літературний контекст»


У 2012 році закінчила Національний університет «Острозька академія» і отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Філологія», здобула кваліфікацію бакалавра літературної творчості, видавничої справи та редагування, вчителя української мови та літератури.

У 2014 році закінчила з відзнакою магістратуру Київського національного університету імені Тараса Шевченка й отримала повну вищу освіту зі спеціальності «Літературна творчість, українська мова і література», здобула кваліфікацію магістра літературної творчості, філолога-дослідника, літературного співробітника, викладача вищого навчального закладу (українська мова і література) та захистила магістерську роботу на тему: «Естетика "квітування" у творчості Василя Стуса періоду «Палімпсестів» з оцінкою «відмінно» (97 балів).

За час навчання у Національному університеті «Острозька академія» та Київському національному університеті імені Тараса Шевченка підготувала 4 публікації у фахових виданнях України та 5 публікацій у літературознавчих і книгознавчих часописах, а також інтернет-виданнях: 1) «Гойдається вечора зламана віть» як квінтесенція творчості В.Стуса» (2012); 2) «Гойдається вечора зламана віть» В.Стуса: естетика "квітування"» (2013); 3) «Золота подорож» Юліана Шпола» (2014); 4) «Що там на Сході, або соло для Солонської» (2014); 5) «Острозьке коло» (2014); 6) «Інша дівчина» Віктора Домонтовича» (2014); 7) «Поезія Т.Шевченка у сучасній українській рок-музиці» (2015); 8) «Джерела поезії Леоніда Глібова «Кто блажен?» (2015); 9) «Біблійний інтертекст Леоніда Глібова» (2015). У вересні 2014 р. стала учасником проекту «Інакшість» від львівського книгознавчого часопису «Коло», який виграв ґрант Представництва Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні.

Із 10.09.2010 р. по 11.06.2014 р. була співробітником  проекту Дмитра Стуса «Перша структурована бібліотека Українського світу 1576.ua».

Guzii Olga Volodymyrivna
Senior laboratory of scientific theme "Taras Shevchenko's artistic individuality and the world literature process"


Olga Guzii in 2012 completed the course of "Philology" of National University of Ostroh Academy and obtained basic higher education and qualification of Bachelor of Literary Arts, Publishing, Teacher of Ukrainian Language and Literature.

In 2014 completed the full course of Taras Shevchenko National University of Kyiv and obtained complete higher education in the speciality "Literary Arts, Ukrainian Language and Literature" and obtained qualification of Master of Literary Arts: Researcher, Literary Fellow Worker, Theacher of Higer Educational Institution (Ukrainian Language and Literature). Also wrote the master research work "Aesthetics of "florescence" in Vasyl Stus's works of the period of "Palimpsests" (mark: 97).

During her study in National University of Ostroh Academy and Taras Shevchenko National University of Kyiv Olga Guzii wrote 4 publications in special Ukrainian editions and 5 publications in literaty studios editions: 1) "Broken branch of evening is dangling" as a quintessence of Vasyl Stus's works" (2012); 2) "Broken branch of evening is dangling" of V.Stus: aestetics of "florescence" (2013): 3) "Golden trip of Ulian Shpol" (2014); 4)"What happened in the East, of solo for Solonska" (2014); 5)"Ostroh circle" (2014); 6) "The Other girl" of Victor Domontovych" (2014); 7) "Taras Shevchenko's poetry in modern Ukrainian rock-music" (2015); 8) "Sources of text of Leonid Hlibov's poem "Kto blazhen?"; 9) "Biblical intertext of Leonid Hlibov" (2015).

On september, in 2014 Guzii Olga was a participant of project "Inakshist" of Lviv edition "Kolo", that won the Prize of the Heinrich Bioll foundation in Ukraine.

From 10/09/2010 to 11/06/2014 Olga was a co-worker of the Dmytro Stus's project "1576.ua: the first structured library of Ukrainian World".

Круглій Аліна Миколаївна
Лаборант наукової теми «Художня індивідуальність Т.Шевченка і світовий літературний контекст»

2008 вступила на українське відділення Інституту філології КНУ ім. Тараса Шевченка. 2014 закінчила магістратуру Інституту філології за спеціальністю «українська мова і література. Іноземна мова».

Працює лаборантом кафедри історії української літератури і шевченкознавства, пише кандидатську дисертацію на тему «Ораторсько-учительна проза та гімнографія ХІІІ - середини ХVІ століття».

Публікації: 1) «Диспозиція "чудо / фантастичне" на матеріалі Києво-Печерського Патерика та творів жанру фентезі» (2013);  2) «Парадигма образу гетьмана Івана Виговського у літописі Самовидця» (2014);  3) «Концептуальний простір літературної спадщини київських митрополитів пізнього Середньовіччя (ХІІІ - ХІV ст.)» (2014); 4) «Духовні вектори книжності Григорія Цамблака» (2014);  5) «Художня інтерпретація сп'яніння у творчості Тараса Шевченка» (2015).

Kruhlii Alina Mykolaivna
Laboratory of scientific theme "Taras Shevchenko's artistic individuality and the world literature process"


In 2008 entered the Ukrainian Department of Institute of Philology of Taras Shevchenko National University of Kyiv.

In 2014 finished magistracy of Institute of Philology and obtained qualification of «Literary Studies».

Kruhlii Alina is the laboratory of the Department of the Ukrainian Literature History and Shevchenko Studies. The theme of scientific research work "Oratorical-declamatory prose and hymnography of XIII - middle of XVI century".

Publications: 1) "Disposition "miracle/ fantastic" based on Kyevo-Pecherskyi Pateryk and compositions of fantasy genre" (2013); 2) "Paradigm of Ivan Vyhovskiy's image in chronicle of Samovedets" (2014); 3) "Conceptual space of literary legacy of Kyiv metropolitans of Late Middle Age (XIII-XVI centuries)" (2014); 4) "Spiritual vectors of Hryhorii Tsymblak's books" (2014); 5) "Artistic interpretation of drunkenness in Taras Shevchenko's works" (2015).

Поштова адреса Інституту філології : бульвар Тараса Шевченка, 14, ауд. 78
(Кафедра історії української літератури і шевченкознавства), місто Київ, Україна, 01601
Тел.: +380 (44) 239-34-30; 34-30.
Web: http://philology.knu.ua/node/11 ; електронна пошта: taras7880@ukr.net