Наукова тема «Художня індивідуальністьТ.Шевченка
і світовий літературний контекст»
The scientific theme “Taras Shevchenko’s artistic individuality
and the world literature process”
                                Завантажити публікації співробітників наукової теми
1. Сліпушко О. М. Духовна держава Тараса Шевченка  : монографія. -  К . :  Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2013. - 127 с.

Книга є першою спробою дослідити ідеал національної Духовної Держави у творчості Тараса Григоровича Шевченка, що актуалізується в контексті модерної гуманітарної політики незалежної України. У праці Шевченкова ідея визначається як одна з домінуючих у багатовекторному вітчизняному духовному просторі,  починаючи з ХІХ ст. і донині. Зроблено спробу здійснити проекцію духовних пошуків митця на питання національної освіти та проблему виховання нової особистості,  показано роль і значення історії як чинника формування національної ідентичності українського народу, важливого фактора у визначенні геополітичних орієнтирів України у ХІХ-ХХ ст.

Для студентів вищих навчальних закладів, науковців і широкого кола читачів.

ISBN 978-966-439-598-1
УДК 821.161.2 ШевченкоТ. Г.
ББК 83.3 (4Укр)1-8 ШевченкоТ. Г.


2. «ХОДІМО ДАЛЬШЕ, ДАЛЬШЕ СЛАВА...». Мистецька спадщина Тараса Шевченка 1847-1861 років: рисунок, акварель, сепія, гравюра : альбом / упорядник Д.В.Стус. - К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. - 175 с.

Уперше представлено підготовчі малюнки та виконані за ними акварелі, створені Тарасом Шевченком під час його перебування в Аральській та Караутській експедиціях. Намальовані за начерками акварелі репрезентують новий періоду творчості митця, коли осмислюєтсья доробок великого Рембрандта і чи не вперше в історії мистецтва розв'язуєтсья проблема передавання кольоровості тіней, блиску сонця на водній поверхні. Цими акварелями Шевченко засвідчив пошуки нових мистецьких шляхів і задекларував передімпресіоністичний період у живописі.

Репрезентовано особливості творення Т.Шевченком портрета й автопортрета в період заслання, його звертання до жанрових сцен, представлено асоціативні, глибоко філософічні серії сепій. Окремий розділ подано гравюри художника, створені після заслання, за які сучасники назвали його академіком гравірування, «нашим Рембрандтом»
.
ISNB 978-966-439-716-9
УДК 821.161.2 ШевченкоТ. Г.
ББК 83.3 (4Укр) ШевченкоТ. Г.

Сліпушко О.М., 2014, переднє слово.
Стус Д.В., 2014, упорядкування.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2014.

3. Oksana Slipushko. The Spirit State of Taras Shevchenko : national and world senses. British Journal of Science, Education and Culture, 2015, No.L (7) (January-lune).Volume III. “London University Press”, 2015. - p. 505.

In this article the phenomenon of the Spirit State of Taras Shevchenko is investigated, its national and world senses. Its basic, influence in formation of Kyrylo and Mefodij Union's ideas as organization of the world type, ideas of the European romantics are investigated.

Сліпушко О. Духовна держава Тараса Шевченка: національний і світовий сенси

У статті досліджуєтсья феномен Духовної держави у світогляді та творчості Тараса Шевченка, її національний і світовий сенси. Аналізуються основи Духовної держави митця, вплив на концепцію формування ідей Кирило-Мефодіївського братства як організації світового типу та ідей європейських романтиків.


4. Шевченкознавчі студії. Випуск 17.

5. Шевченкознавчі студії. Випуск 18.

6. Сліпушко О., Шкарбалюк А. Шевченкознавство у Шевченківському університеті
7. Стаття Сліпушко О.М. у часописі "Religious and Sacred Poetry: An International       Quaterly of Religious, Culture and Education", який входить до SCOPUS.
8. Сліпушко О. М., Шаповалова А. О. Художня індивідуальність Тараса
Шевченка і світовий літературний контекст. Монографія / О. М. Сліпушко, А. О. Шаповалова. - У двох частинах: Ч. 1. - К.: ЛОГОС, 2015. - 215 с. (Українською та англійською мовами)
Пропоноване дослідження є провадженням студій над творчістю Т.Шевченка у зв’язку зі світовим літературним процесом, маючи на меті репрезентацію комплексного дослідження рецепції біблійних образів, мотивів і сюжетів, античні ремінісценції, національні культурні коди у творчості Т. Шевченка, враховуючи відповідний історико-культурний контекст, у результаті чого з’ясовуються особливості художніх зв’язків Шевченкової творчості зі світовою літературою.

Для науковців, викладачів та студентів вищих навчальних закладів України.

Slipushko О., Shapovalova A. Taras Shevchenko's artistic individuality and the world literature context. Monograph / О. M. Slipushko, A. O. Shapovalova. - In two parts: part 1. - K.: LOGOS, 2015. - 215 p.

The proposed research is a continuation of T.Shevchenko's creativity studios in connection with the world literature process, aimed at representation of comprehensive approach in reception of biblical images, motives, plots, and ancient reminiscences, national and cultural codes in T.Shevchenko's creative works in light of historical and cultural context. Where by features of artistic relations of T.Shevchenko's creativity with the world literature have been studied.

For researchers, academics and students of higher educational institutions of Ukraine.
Поштова адреса Інституту філології : бульвар Тараса Шевченка, 14, ауд. 78
(Кафедра історії української літератури і шевченкознавства), місто Київ, Україна, 01601
Тел.: +380 (44) 239-34-30; 34-30.
Web: http://philology.knu.ua/node/11 ; електронна пошта: taras7880@ukr.net